the-social-media-rubik-cube-by-buoyancy-media-1-638

ORDIN   Nr. 1365 din 25 iulie 2008
privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice
EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 15 august 2008

    Având în vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 8.115 din 25 iulie 2008,
    în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, denumite în continuare spitale, sunt obligate să îşi asigure serviciul de pază, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului ordin.
    (2) Răspunderea pentru modul de organizare şi desfăşurare a serviciului de pază la nivelul spitalului revine managerului spitalului.
    ART. 2
    (1) Paza spitalului se asigură prin serviciul de pază proprie sau de către societăţi specializate de pază şi protecţie, conform legii; cheltuielile ocazionate de această activitate, indiferent de modul de organizare, se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare respective.
    (2) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al spitalului, conform legii.
    (3) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea spitalului, bunurilor şi valorilor încredinţate spre pază, conform consemnelor postului, documentelor specifice executării şi evidenţei serviciului de pază şi fişei postului.
    ART. 3
    (1) Paza spitalului se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază propriu, întocmit de managerul spitalului, cu avizul de specialitate al poliţiei, conform legii.
    (2) În cazul în care paza se asigură prin societăţi specializate de pază şi protecţie, planul de pază se întocmeşte de managerul spitalului împreună cu conducerea acestor structuri, cu avizul de specialitate al poliţiei.
    (3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile obligatorii de acces şi circulaţie în interiorul obiectivului păzit, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de pază.
    ART. 4
    Serviciul de pază are ca scop stabilirea unor reguli unitare de acces în incinta spitalului şi în anumite spaţii cu grad ridicat de securitate, prevenirea şi limitarea furturilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale, precum şi protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se află în incinta spitalului şi a personalului angajat al spitalului.
    ART. 5
    Accesul salariaţilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcţionale ale spitalului, pe baza legitimaţiei de serviciu, a ecusonului sau a cardului de acces.
    ART. 6
    (1) Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 13,00 - 20,00, numai cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
    b) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
    c) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;
    d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;
    e) pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate.
    (2) Pentru urgenţele medico-chirurgicale ale pacienţilor, accesul acestora în spital este permanent.
    (3) În afara programului prevăzut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza "biletului de liber acces în secţia ...", eliberat de medicul curant şi vizat de şeful de secţie sau de medicul de gardă.
    (4) În intervalul orar 8,00 - 13,00, pacienţii au acces, însoţiţi sau nu, cu bilet de internare.
    (5) După ora 20,00, şeful de obiectiv/tură va efectua un control în incinta unităţii, pentru a se asigura că aparţinătorii au părăsit spitalul, excepţie făcând aparţinătorii care au bilet de liber acces cu menţiunea "şi după ora 20,00".
    ART. 7
    (1) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.
    (2) Excepţie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de şefii de secţie şi vizate de managerul spitalului.
    (3) În unele zone cu risc în care accesul vizitatorilor este interzis, în funcţie de fondurile disponibile şi cu aprobarea şefului secţiei, vizualizarea pacienţilor se poate face prin televiziune cu circuit închis sau prin internet.
    ART. 8
    Accesul vizitatorilor în spitale la bolnavii cu afecţiuni psihice aflaţi în tratament se face cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu completările ulterioare.
    ART. 9
    La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.
    ART. 10
    Încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunţuri de avertizare în acest sens.
    ART. 11
    (1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele precizate la art. 7 alin. (1), a regulilor de acces şi circulaţie în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată.
    (2) În cazul apariţiei oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgenţă serviciul de pază.
    ART. 12
    Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.
    ART. 13
    Accesul în ambulatoriu al pacienţilor, însoţiţi sau nu, este permis în funcţie de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de către medicii specialişti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacienţilor cu afecţiuni care, după confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale.
    ART. 14
    Accesul salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe bază de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate şi/sau legitimaţie de serviciu.
    ART. 15
    (1) Accesul reprezentanţilor mass-mediei se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul managerului spitalului.
    (2) Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.
    (3) Managerul de spital desemnează un purtător de cuvânt al instituţiei, care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului.
    ART. 16
    Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu.
    ART. 17
    Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.
    ART. 18
    (1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.
    ART. 19
    (1) Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea evidenţei intrărilor şi ieşirilor în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
    (2) Autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.
    (3) La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru şi cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.
    (4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse şi servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) numai în timpul programului de lucru şi numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;
    b) în situaţiile de urgenţă, numai cu acordul managerului spitalului sau al locţiitorului delegat de acesta;
    c) pe baza legitimaţiei de serviciu, a documentului de identitate şi a confirmării şefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.
    (5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afişat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească şi aprobat de manager.
    ART. 20
    Măsurile prevăzute la art. 5 - 18 sunt cuprinse în planul de pază propriu al spitalului şi în fişele de post ale persoanelor implicate în realizarea acestora, sunt afişate la avizier şi sunt aduse la cunoştinţa întregului personal al spitalului.
    ART. 21
    Managerul spitalului cu pază proprie răspunde pentru selecţia, angajarea, pregătirea, dotarea şi echiparea personalului de pază, conform legii.
    ART. 22
    (1) Managerul spitalului asigură dotarea personalului propriu de pază cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz, echipament de protecţie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.
    (2) În timpul serviciului, personalul de pază poartă un ecuson de identificare cu numele şi prenumele, precum şi cu denumirea spitalului.
    (3) În funcţie de importanţa şi specificul spitalului se pot asigura personalului de pază şi alte dotări, precum şi mijloace de protecţie şi alarmare, conform legii.
    (4) În funcţie de bugetul alocat, porţile de acces în spital pentru autovehiculele destinate urgenţelor medicale şi cele de acces al personalului propriu şi al bolnavilor vor fi dotate cu sisteme tehnice de supraveghere şi sisteme automate de închidere-deschidere.
    ART. 23
    În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, managerul spitalului elaborează planul de pază propriu al spitalului, pe care îl aduce la cunoştinţa întregului personal, după avizarea acestuia de către poliţie.
    ART. 24
    Managerii de spitale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 25
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul sănătăţii publice,
                         Gheorghe Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 25 iulie 2008.
    Nr. 1.365.

                              ---------------